**** okloco.com basic v1 ****

64K ram system 38911 basic bytes free


ready.